Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Equilibriam, praktijk voor Oosterse geneeswijzen

Equilbriam, Praktijk voor Oosterse geneeswijzen

Petra Aarts
Helmondseweg 45
5751 GA Deurne
06-36357848
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.equilibriam.nl
KvK: 63961253

 

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Equillibriam, praktijk voor Oosterse geneeswijzen en de cliënt / de cliënten.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contraindicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaald na het consult via de bank de factuur, zie informatie factuur. Bij behandeling op locatie bij een cliënt thuis of in een zorginstelling buiten gemeente Deurne wordt een reiskostenvergoeding berekend van € 0,30 per gereden kilometer inclusief BTW (google routeplanner).
 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander tarief per consult.
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 8. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden.Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 9. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (e-mailadres). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. 13. Equilibriam is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Equilibriam gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 15. Equilibriam is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Helmondseweg 45 te Deurne, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

 

Categorie: